Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakres załatwianych spraw.
§ 2.
Zarząd Dróg Powiatowych działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 poz. 60 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z poźn. zm.)
3) Uchwały nr 8/4/99 z dnia 19 stycznia 1999r. Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
§ 3.
Obszar działania Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie obejmuje sieć dróg powiatowych znajdujących się na terenie następujących gmin powiatu wąbrzeskiego: gmina Dębowa Łąka,
gmina Książki, gmina Płużnica, gmina i miasto Wąbrzeźno.
§ 4.
Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką budżetową Powiatu Wąbrzeskiego.
§ 5.
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zarządu Dróg Powiatowych i podlega Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 6.
Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje obowiązki Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zadania wynikające z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych.
§ 7.
Obsługę finansowo-księgową Zarządu Dróg Powiatowych, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prowadzi Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, na zasadach obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
ROZDZIAŁ II
Organizacja Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
§ 8.
1. W skład Zarządu Dróg Powiatowych wchodzą:
1) kierownik Zarządu Dróg Powiatowych
2) stanowisko d/s pracowniczo-administracyjnych (1 osoba)
3) stanowisko d/s technicznych i zamówień publicznych (2 osoby)
4) drogowa służba liniowa /drogomistrz i dróżnicy/ (1+5 osób)
2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Zarząd Dróg Powiatowych używa symbolu ZDP.
ROZDZIAŁ III
Zakres działania Zarządu Dróg Powiatowych
§ 9.
Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest wykonywanie obowiązków zarządcy
dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, tj.:
1) opracowywanie planów rozwoju sieci dróg powiatowych,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony dróg
i obiektów mostowych,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.
§ 10.
Zarząd Dróg Powiatowych jest upoważniony do:
1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
2) urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy komunikacji na drodze,
3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
ROZDZIAŁ IV
Zakres zadań i kompetencji kierownika jednostki
§ 11.
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych:
1) organizuje pracę Zarządu Dróg Powiatowych.
2) kieruje całokształtem pracy Zarządu i ponosi odpowiedzialność za wyniki tej pracy,
3) podpisuje decyzje administracyjne w sprawach wynikających z pełnionej funkcji,
w zakresie przekazanym przez Starostę.
4) nadzoruje prace związane z opracowywaniem i realizacją budżetu Zarządu Dróg Powiatowych i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania.
5) współdziała ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych.
6) ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy na wszystkich stanowiskach,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż., przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.
ROZDZIAŁ V
Zakres zadań, obowiązków i kompetencji pracowników ZDP w Wąbrzeźnie
§ 12.
1. Zadania i obowiązki na stanowisku d/s pracowniczo-administracyjnych:
1) prowadzenie sekretariatu,
2) prowadzenie akt osobowych pracowników,
3) prowadzenie ewidencji szkoleń i sprawozdawczości,
4) rozliczanie czasu pracy pracowników,
5) prowadzenie „pogotowia kasowego”, rejestracja i sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
6) prowadzenie ewidencji materiałowej,
7) prowadzenie zaopatrzenia.
2. Zadania i obowiązki na stanowisku ds. technicznych i zamówień publicznych:
1) przygotowanie uzgodnień i zezwoleń na roboty nie związane z utrzymaniem dróg,
2) kontrola wykonywanych robót pod kątem zgodności z dokumentacją i wydanymi warunkami zajęcia pasa drogowego,
3) prowadzenie ewidencji zleceń na roboty drogowo-mostowe, kontrola realizacji ich wykonania,
4) uczestniczenie i nadzór nad pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg,
5) przygotowanie warunków zamówienia publicznego dla zadań zleconych przez ZDP wraz z procedurą przetargową oraz realizacja przetargów,
6) aktualizacja przepisów dotyczących zamówień publicznych,
7) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowych,
8) opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
9) dokonywanie przedmiarów na roboty związanie z remontami na drogach,
10) pełnienie funkcji majstra podczas jego nieobecności.
3. Zadania i obowiązki drogowej służby liniowej.
1) Do zadań i obowiązków drogomistrza należy:
a) nadzór nad robotami drogowo-mostowymi prowadzonymi przez wykonawców
i odbiór robót o charakterze utrzymaniowym,
b) nadzór i udział w odbiorach robót z zakresu kapitalnych remontów dróg
i mostów,
b) wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
e) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
f) dokonywanie systematycznych objazdów dróg – nie mniej niż 2 razy
w miesiącu,
g) zapewnienie pracownikom drogowej służby liniowej bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy,
h) oznakowanie prowadzonych przez pracowników drogowej służby liniowej robót drogowych i mostowych oraz kontrola prawidłowości oznakowania robót prowadzonych na terenie działania ZDP przez innych wykonawców,
i) kontrola właściwego sporządzania raportów dziennych pracy sprzętu i analiza kart drogowych,
j) gospodarka paliwami i smarami oraz kontrola norm zużycia,
k) systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
l) kierowanie zimowym utrzymaniem dróg,
ł) informowanie kierownika o konieczności wprowadzenia ograniczeń bądź zamknięcia drogi dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi
lub bezpieczeństwo ruchu,
m) ustalanie z kierownikiem ZDP potrzeb w zakresie:
· bieżącego utrzymania dróg,
· poprawy oznakowania,
· zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego do robót interwencyjnych
i bieżących,
n) nadzór nad pracą drogowej służby liniowej w zakresie prowadzonych robót,
o) zastępowanie kierownika ZDP w czasie jego nieobecności.
2) Do zadań i obowiązków drogowej służby liniowej należy:
a) oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchni dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów i wykopów,
c) oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian
w organizacji ruchu,
d) usuwanie skutków przełomów,
e) usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu
i wszelkich zanieczyszczeń,
f) wykonywanie przecinek w poboczach, likwidujących zastoiska wodne
na nawierzchni drogi,
g) utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących,
h) zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,
i) uzupełnianie ubytków oznakowania pionowego i poziomego,
j) pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,
k) wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię lub stwarzające inne zagrożenia,
l) koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów
na poboczach, skarpach, w rowach, zwłaszcza w miejscach ograniczających widoczność,
m) konserwowanie sprzętu i wyposażenia,
n) interwencyjne oczyszczanie przepustów pod drogami,
o) wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów,
p) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym środków transportowych
i sprzętowych,
q) wykonywanie innych zadań powierzonych przez drogomistrza bądź
kierownika ZDP.
ROZDZIAŁ VI
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
§ 13.
1. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godzinach od 10.00 do 15.00.
2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje kierownik Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków winna
być umieszczona w widocznym miejscu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych.
ROZDZIAŁ VII
Organizowanie działalności kontrolnej
§ 14.
1. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje kierownik.
2. Zakres zadań kontrolnych określają zakresy czynności.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje kierownik Zarządu Dróg Powiatowych.
ROZDZIAŁ VIII
Zasady podpisywania pism
§ 15.
Pisma wychodzące podpisuje Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, a w razie nieobecności osoba go zastępująca.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>